Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

hatályos ettől a naptól: 2018-11-30

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk   megbeszélni,   úgy   kérjük,   vegye   fel   munkatársunkkal   a   kapcsolatot   a   megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Erista Kft

Székhely: 9028 Győr József Attila utca 5/A

Levelezési cím: 9028 Győr József Attila utca 5/A

Üzlet, átvételi pont címe: 9028 Győr József Attila utca 5/A

Nyilvántartásba vevő hatóság: Győr-Moson-Sopron Megyei Törvényszék mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 08-09-010378

Adószám: 11946157-2-08

NÉBIH engedély szám: FELÍR: AA 0124007

Képviselő: Dr. Samuné Pulai Erika

Telefonszám: +3696423825

Itt is elér bennünket: +36204589546

 

E-mail: info@erista.hu

Honlap: http://www.erista.hu

Bankszámlaszám:  10400511-50526688-78671007

IBAN:  HU 46 1040 0511 5052 6688 7867 1007

További IBAN:   HU 51 1040 0511 5052 6688 7867 1014

SWIFT kód:  OKHB HUHB

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71431/2014

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: 3 in 1 Hosting Bt.

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Szivárvány u. 1.

Elérhetőség: +36212000040, admin@megacp.com

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó:  a  szakmája,  önálló  foglalkozása  vagy  üzleti  tevékenysége  körén  kívül  eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül Honlap: http://www.erista.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgáló weboldal Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő

adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében  –  szerződés  megkötése  érdekében  –  szerződési  nyilatkozat  megtételére.  Ilyen eszköz   különösen   a   címzett   vagy   a   címzés   nélküli   nyomtatvány,   a   szabványlevél,   a sajtótermékben  közzétett  hirdetés  megrendelőlappal,  a  katalógus,  a  telefon,  a  telefax  és  az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék  vagy  szolgáltatás  nyújtására  szervezett  távértékesítési  rendszer  keretében  a  felek egyidejű  fizikai  jelenléte  nélkül  úgy  kötnek  meg,  hogy  a  szerződés  megkötése  érdekében  a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék:  a  Honlap  kínálatában  szereplő,  a  Honlapon  értékesítésre  szánt  minden  birtokba

 

vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás:  A  fogyasztó  és  a  vállalkozás  között  kötött  szerződések  esetén  (a  továbbiakban:

fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért  a  jogszabályi  kötelezettségén  túlmenően  vagy  annak  hiányában  önként vállal, valamint

2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A  Szerződésre  a  magyar  jog  előírásai  az  irányadóak,  és  különösen  az  alábbi  jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a

2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A  közöttünk  létrejövő  szerződés  tartalmát  –  a  vonatkozó  kötelező  érvényű  jogszabályok rendelkezései  mellett  –  a  jelen  Általános  Szerződési  Feltételek  (a  továbbiakban:  ÁSZF) határozzák  meg.  Ennek  megfelelően  tartalmazza  a  jelen  ÁSZF  az  Önt  és  bennünket  illető jogokat  és  kötelezettségeket,  a  szerződés  létrejöttének  feltételeit,  a  teljesítési  határidőket,  a szállítási   és   fizetési   feltételeket,   a   felelősségi   szabályokat,   valamint   az   elállási   jog gyakorlásának feltételeit.

A  Honlap  használatához  szükséges  azon  technikai  tájékoztatást,  melyet  jelen  ÁSZF  nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön  a  megrendelése  véglegesítése  előtt  köteles  megismerni  a  jelen  ÁSZF  rendelkezéseit.  A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az  árak  forintban  értendők,  tartalmazzák  a  27%-os  ÁFÁ-t.  Az  árak  tájékoztató  jellegűek,  az árváltozás jogát fenntartjuk.

Egyes termékeink a fentiektől eltérően 5%-os ÁFÁ-t tartalmaznak.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

— Ügyfélszolgálati iroda helye: 9028 Győr József Attila utca 5/A Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 8-17, Szo: 8-12

— Telefon: +3696423825, +36204589546

— Internet cím: http://www.erista.hu

E-mail: info@erista.hu

Bejegyzés a vásárlók könyvébe.A vásárlók könyve az Eladó üzletében (ügyfélszolgálatán)

elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

 

A   fogyasztó   szóban   vagy   írásban   közölheti   a   vállalkozással   a   panaszát,   amely   a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére    történő    forgalmazásával,    illetve    értékesítésével    közvetlen    kapcsolatban    álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni.  Ha  a  fogyasztó  a  panasz  kezelésével  nem  ért  egyet,  vagy  a  panasz  azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt   szóbeli   panasz   esetén   helyben   a   fogyasztónak   átadni.   Telefonon   vagy   egyéb elektronikus   hírközlési   szolgáltatás   felhasználásával   közölt   szóbeli   panasz   esetén   a fogyasztónak  legkésőbb  30  napon  belül  -  az  írásbeli  panaszra  adott  válaszra  vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli  panaszra  vonatkozóan  az  alábbiak  szerint  köteles  eljárni.  Az  írásbeli  panaszt  a vállalkozás-  ha  az  Európai  Unió  közvetlenül  alkalmazandó  jogi  aktusa  eltérően  nem rendelkezik  -  a  beérkezését  követően  harminc  napon  belül  köteles  írásban  érdemben megválaszolni  és  intézkedni  annak  közlése  iránt.  Ennél  rövidebb  határidőt  jogszabály, hosszabb  határidőt  törvény  állapíthat  meg.  A  panaszt  elutasító  álláspontját  a  vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1. a fogyasztó neve, lakcíme,

2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3. a   fogyasztó   panaszának   részletes   leírása,   a   fogyasztó   által   bemutatott   iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4. a   vállalkozás   nyilatkozata   a   fogyasztó   panaszával   kapcsolatos   álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5. a  jegyzőkönyvet  felvevő  személy  és  -  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával   -   annak   jellege   szerint   -   mely   hatóság   vagy   békéltető   testület   eljárását kezdeményezheti.  A  tájékoztatásnak  tartalmaznia  kell  továbbá  az  illetékes  hatóság,  illetve  a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy  a  vállalkozás  a  fogyasztói  jogvita  rendezése  érdekében  igénybe  veszi-e  a  békéltető testületi eljárást.

Amennyiben  az  Eladó  és  a  fogyasztó  között  esetlegesen  fennálló  fogyasztói  jogvita  a tárgyalások  során  nem  rendeződik,  az  alábbi  jogérvényesítési  lehetőségek  állnak  nyitva  a fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.  A  panasz  elbírálását  követően  a  hatóság  dönt  a  fogyasztóvédelmi  eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás.Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk,  hogy  Ön  velünk  szemben  fogyasztói  panasszal  élhet.  Amennyiben  az  Ön fogyasztói  panaszát  elutasítjuk,  úgy  Ön  jogosult  az  Ön  lakóhelye  vagy  tartózkodási  helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele,  hogy  a  fogyasztó  az  érintett  vállalkozással  közvetlenül  megkísérelje  a  vitás  ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési  kötelezettsége,  továbbá  kötelezettségként  kerül  rögzítésre  a  békéltető  testület előtti  megjelenési  kötelezettség(„meghallgatáson  egyezség  létrehozatalára  feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben  a  vállalkozás  székhelye  vagy  telephelye  nem  a  területileg  illetékes  békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége   a   fogyasztó   igényének   megfelelő   írásbeli   egyezségkötés   lehetőségének felajánlására terjed ki.

A   fenti   együttműködési   kötelezettség   megszegése   esetén   a   fogyasztóvédelmi   hatóság rendelkezik  hatáskörrel,  amely  alapján  a  jogszabályváltozás  következtében  a  vállalkozások jogsértő   magatartása   esetén   kötelező   bírságkiszabásalkalmazandó,   bírságtól   való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis-   és   középvállalkozásokról   szóló   törvény   vonatkozó   rendelkezése   is,   így   a   kis-   és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg  a  számviteli  törvény  hatálya  alá  tartozó,  100  millió  forintot  meghaladó  éves  nettó árbevétellel  rendelkező,  nem  kis-  és  középvállalkozás  esetén  15  ezer  forinttól,  a  vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével  a  jogalkotó  a  békéltető  testületekkel  való  együttműködés  nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A   békéltető   testület   hatáskörébe   tartozik   a   fogyasztói   jogvita   bírósági   eljáráson   kívüli

 

rendezése.  A  békéltető  testület  feladata,  hogy  megkísérelje  a  fogyasztói  jogvita  rendezése céljából  egyezség  létrehozását  a  felek  között,  ennek  eredménytelensége  esetén  az  ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A  békéltető  testület  eljárása  a  fogyasztó  kérelmére  indul.  A  kérelmet  a  békéltető  testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax  útján,  továbbá  bármely  egyéb  olyan  eszközzel  is  eleget  lehet  tenni,  amely  a  címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c. ha  a  fogyasztó  az  illetékességet  az  illetékes  békéltető  testület  helyett  kérelmezett testület megjelölését,

d. a   fogyasztó   álláspontjának   rövid   leírását,   az   azt   alátámasztó   tényeket   és   azok bizonyítékait,

e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem  kezdeményezte,  közvetítői  eljárás  nem  indult,  keresetlevél  beadására,  illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

g. a testület döntésére irányuló indítványt, h. a fogyasztó aláírását.

A  kérelemhez  csatolni  kell  azt  az  okiratot,  illetve  annak  másolatát  (kivonatát),  amelynek tartalmára   a   fogyasztó   bizonyítékként   hivatkozik,   így   különösen   a   vállalkozás   írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A    területileg    illetékes    Békéltető    Testületekről    bővebb    információ    itt    érhető    el:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen  keresztül  lehetőségük  nyílik  arra,  hogy  online  vásárláshoz  kapcsolódó  jogvitáikat  ezen keresztül  rendezzék  egy  kérelem  kitöltésével,  elkerülve  a  bírósági  eljárást.  Így  a  fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha  Ön  panaszt  kíván  tenni  egy,  az  interneten  vásárolt  termékkel  vagy  szolgáltatással kapcsolatban,   és   nem   akar   feltétlenül   bírósághoz   fordulni,   igénybe   veheti   az   online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az              online              vitarendezési              platform              itt              érhető              el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A  szerzői  jogról  szóló  1999.  évi  LXXVI.  törvény  (továbbiakban:  Szjt.)  1.  §  (1)  bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások,  számítógépi  programalkotások  engedély  nélküli  felhasználása,  illetve  bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról   és   annak   adatbázisából   bármilyen   anyagot   átvenni   a   jogtulajdonos   írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Erista Kft

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A  weboldalon  megjelenő  adatokat  szolgáltató  szerverek  elérhetősége  évi  99,9%  feletti.

 

Rendszeresen   mentés   készül   a   teljes   adattartalomról,   így   probléma   esetén   az   eredeti adattartalom    visszaállítható.A    weboldalon    megjelenő    adatokat    MSSQL    és    MySQL adatbázisban  tároljuk.  Az  érzékeny  adatok  megfelelő  erősségű  titkosítással  vannak  tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A  honlapon  a  megvásárolható  termékek  lényeges  tulajdonságairól  az  egyes  termékeknél szereplő   leírásokban   adunk   tájékoztatást.   A   termékoldalon   található   adatok   tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik  meg,  így  akkor  is  javíthatóak  a  bevitt  adatok,  ha  Ön  már  a  következő  oldalra  lépett). Felhívjuk  a  figyelmét,  hogy  az  Ön  felelőssége,  hogy  az  Ön  által  megadott  adatok  pontosan kerüljenek  bevitelre,  hiszen  az  Ön  által  megadott  adatok  alapján  kerül  számlázásra,  illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani.  Az  Eladó  a  pontatlan  adatbevitel  alapján  történő  teljesítésért  felelősségét  kizárja. Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  a  rosszul  megadott  e-mail  cím  vagy  a  postafiókhoz  tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Eljárás hibás ár esetén

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

— 0 Ft-os ár,

— kedvezménnyel  csökkentett,  de  a  kedvezményt  tévesen  feltüntető  ár  (pl.:  1000  Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),

— az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti a (pl.: nyilvánvalóan elírt ár:

10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).

Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő.

Hibás  ár  feltüntetése  esetén  Eladó  felajánlja  a  termék  valós  áron  történő  megvásárlásának lehetőségét,  mely  információ  birtokában  a  Vásárló  eldöntheti,  hogy  megrendeli  valós  áron  a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

A honlap használata

 

A vásárlás folyamata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen  belül  az  egyes  termékeket.  Az  egyes  termékekre  kattintva  találja  a  termék  fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A  termékeket  illusztrált  fényképpel  jelöltük.  A  fényképeken  látható  kiegészítők,  dekorációs elemek  nem  részei  a  terméknek,  kivéve  ha  az  a  termékleírásban  külön  kiemelésre  kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket   a   kosárba   anélkül,   hogy   ezzel   Önnek   vásárlási-   vagy   fizetési   kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve   tudja   megtekinteni   és   összehasonlítani.   A   Kosár   tartalma   a   megrendelés véglegesítéséig  –  a  "Rendelés  elküldése"  gomb  megnyomásáig  –  szabadon  módosítható,  a kosárból  tetszés  szerinti  termékek  eltávolíthatóak,  a  kosárba  tetszés  szerint  újabb  termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben   Ön   a   kiválasztott   terméket   a   Kosárba   helyezi,   a   bal   oldali   menüben szereplő „Kosár” gomb mellett lévő tételeket jelző szám növekszik.

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap bal oldali menüjében található „Kosár” gombra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a  kosárból,  illetve  a  termék  darabszámát  megváltoztatni.  A  rendszer  a  „Frissítés”  gomb megnyomását   követően   megjeleníti   az   Ön   által   megváltoztatott   adatoknak   megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben  Ön  nem  kíván  további  termékeket  kiválasztani  és  a  kosárba  helyezni,  úgy a  „Tovább  a  rendelési  adatokhoz”  vagy  „Tovább  az  összegzéshez”  gomb  lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Vásárlói adatok megadása

„Tovább  a  rendelési  adatokhoz”  gomb  lenyomását  követően  megjelenik  a  rendelési  adatok megadásának oldala. A "Megrendelő adatai" résznél a nevét, e-mail címét és telefonszámát tudja megadni. A "Szállítási adatoknál" a szállítási nevet és címet tudja megadni, a "Számlázási adatoknál" a számlázási nevet és címet. A „Megjegyzés” szövegdobozban Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

A  „Szállítási  és  fizetési  mód”  részben  kell  bejelölnie,  hogy  a  megrendelt  termékeket  milyen

 

módon szeretné átvenni és kifizetni. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet

Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

A "Hírlevél" résznél lehetősége van hírlevelünkre feliratkozni, illetve arról leiratkozni. A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Vissza” gombokkal törölheti/javíthatja az eddig bevitt  adatokat,  és  visszaléphet  a  Kosár  tartalmához.  A  „Tovább  az  összegzéshez”  gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban  megadott  adatokat,  így  a  Kosár  tartalmát,  a  felhasználói,  számlázási  és  szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombok valamelyikére kattint).

Ezen az oldalon kell elfogadnia a nyilatkozatokat!

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Rendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések  esetén  Ön  minősül  ajánlattevőnek,  és  a  szerződés  az  Ön  által  a  honlapon keresztül   tett   ajánlatnak   az   Eladó   által   történő   elfogadásával   jön   létre   a   jelen   ÁSZF rendelkezései szerint

Ön a „Rendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén

-   fizetési   kötelezettséget   von   maga   után.   Önt   az   ajánlata   48   órás   időtartamban   köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

Fizetési módok

Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

Előre   utalással   az   Erista   Kft   K&H   Banknál   vezetett   10400511-50526688-78671007 számlájára

 

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

1. Bankkártyás fizetéssel (a K&H Bank kártyás fizetési oldalára átirányítva)

2. Külföldről történő vásárlás esetén:

Előreutalással az Erista Kft EUR bankszámlaszámára:

Bankszámlaszám:  HU51  10400511-50526688-78671014  (külföldről  történő  vásárlás esetén)

SWIFT kód: OKHBHUHB Bank neve: K&H Bank Zrt

Bank címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

3. Bankkártyás fizetéssel (a K&H Bank kártyás fizetési oldalára átirányítva)

Bankkártyával történő fizetéshez szükséges adatok előzetes közlése, fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása

Példa:

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt,  jelenleg  legbiztonságosabbnak  ítélt,  titkosítással  lebonyolított  tranzakción  keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés  bankkártyával"  feliratra  kattintsanak,  majd  a  K&H  Bank  fizetési  szerverén  a  kártya számát,  lejárati  dátumát  és  háromjegyű  biztonsági  kódját  megadják.  A  K&H  Bank  a  VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.

A   kizárólag   elektronikus   használatra   kibocsátott   bankkártyákat   csak   abban   az   esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön    bankjánál,    hogy    az    Ön    kártyája    felhasználható-e    interneten    keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A  K&H  Bank  a  sikeres  vásárlást  követően  a  tranzakcióról  engedélyezési  számot  bocsát  ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát

Payment

For the items purchased in the webshop of Erista Ltd. one can make a payment in the following way:

 

1. By bank transfer to the account of Erista Ltd:

IBAN account: HU51 10400511-50526688-78671014

SWIFT code: OKHBHUHB

Name of the bank: K&H Bank Zrt

Address of the bank: Lecher Ödön fasor 9.

Budapest

1095

2. By credit card (directed to the page of K&H Bank)

Prior  communication  of  data  needed  for  bank  card  payments  ,  the  progress  payment  and  a detailed description of the terms

Example:

Using  a  bank  card,  you  can  easily  and  securely  purchase  in  our  store.  After  you  select  the products  you  K  &  H  Bank's  web  site  is  directed  ,  which  is  used  by  the  Bank  ,  is  currently considered the safest , pay by credit card through a transaction conducted encryption . Our customers just as much to do is choosing a payment method " credit card payment " text to click on  and  K  &  H  Bank's  payment  server  of  the  card  number  ,  expiration  date  and  three  -digit security  code  entered.  K  &  H  Bank  accepts  VISA  Classic  ,  VISA  Electron  and  Eurocard  / MasterCard cards.

Credit cards are issued exclusively for electronic use only be accepted in cases where the use of the card-issuing bank authorizes ! Please check with your bank that your card can be used for purchases through an online purchase .

K & H Bank , after the successful purchase, the transaction authorization number , which you should write or print the entire page. In case of an unsuccessful transaction, K & H Bank error message tells the cause

Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.

Postai utánvéttel az MPL futárnál (kizárólag belföldi teljesítés esetén)

K&H Bank kártyás fizetés

 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt,  jelenleg  legbiztonságosabbnak  ítélt,  titkosítással  lebonyolított  tranzakción  keresztül fizethet bankkártyájával.

Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A   kizárólag   elektronikus   használatra   kibocsátott   bankkártyákat   csak   abban   az   esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön    bankjánál,    hogy    az    Ön    kártyája    felhasználható-e    interneten    keresztül lebonyolítandó  vásárláshoz.  A  K&H  Bank  a  sikeres  vásárlást  követően  a  tranzakcióról engedélyezési  számot  bocsát  ki,  amelyet  érdemes  felírni  vagy  az  egész  oldalt  kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Átvételi módok, átvételi díjak

MPL futárszolgálat

Szállítási díjtételek

Utánvétes fizetési mód esetében

Csomag súlya                                                      Szállítási költség

0-2 kg                                                                   1 750,- HUF

2-5 kg                                                                   2 000,- HUF

5-10 kg                                                                 2 200,- HUF

10-15 kg                                                               2 400,- HUF

15-20 kg                                                               2 650,- HUF

20-30 kg                                                               2 850,- HUF

30-40 kg                                                               3 950,- HUF

Utalásos és kártyás fizetési mód esetében

Csomag súlya                                                      Szállítási költség

0-2 kg                                                                   1 350,- HUF

2-5 kg                                                                   1 450,- HUF

5-10 kg                                                                 1 550,- HUF

10-15 kg                                                               1 750,- HUF

15-20 kg                                                               2 100,- HUF

20-30 kg                                                               2 300,- HUF

30-40 kg                                                               3 300,- HUF

Személyes átvétel

Önt nem terheli semmilyen díj.

Teljesítési határidő

A  megrendelésre  vonatkozóan  az  általános  teljesítési  határidő  a  rendelés  visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett  vissza  az  eladóhoz,  az  Eladó  a  megrendelés  teljesítését  a  vételár  és  a  szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának   kifizetése   sikeresen   megtörtént   az   elektronikus   fizetési   megoldás   használatával (ideértve  azt  az  esetet  is,  amikor  az  átutalással  fizetett  termék  esetén  Vásárló  a  tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az  Európai  Unió  területén  belüli  vásárókat.  A  jelen  ÁSZF  eltérő  rendelkezése  hiányában  az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó  rendelet  előírásai  alapján  jelen  pont  értelmezésében  vevőnek  az  a  fogyasztó minősül,   aki   valamely   tagállam   állampolgára,   vagy   valamely   tagállamban   lakóhellyel rendelkezik,   vagy   az   a   vállalkozás,   amely   valamely   tagállamban   letelepedési   hellyel rendelkezik,  és  az  Európai  Unión  belül  kizárólag  végfelhasználás  céljából  vásárol  árut  vagy

 

vesz  igénybe  szolgáltatást,  vagy  ilyen  szándékkal  jár  el.  Fogyasztónak  az  a  természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó  nem  köteles  megfeleljen  a  Vásárló  tagállama  szerinti  nemzeti  jogban  az  érintett Termékkel   kapcsolatban   meghatározott   szerződésen   kívüli   követelményeknek,   például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó   eltérő   rendelkezése   hiányában   Magyarországi   ÁFÁ-t   alkalmazza   minden   Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus  fizetési  megoldás  alkalmazása  esetén  a  fizetés  az  Eladó  által  meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó  visszatarthatja  a  Termék  átadását  ameddig  nem  győződik  meg  arról,  hogy  a  Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén  Vásárló  a  tagállama  szerinti  pénznemben  utalja  el  a  vételárat  (szállítási  díjat)  és  az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó  a  Termék  átadása  érdekében  a  magyar  vásárlókat  megillető  átadási  lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben  Vásárló  az  ÁSZF  szerint  kérheti  a  Termék  szállítását  Magyarország  területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben  a  Vásárló  kérheti,  hogy  a  Termék  szállítását  saját  költségén  oldhassa  meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Eladó  a  szállítási  díj  megfizetését  követően  teljesíti  a  megrendelést,  amennyiben  Vásárló  a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett  időpontig,  Eladó  a  szerződést  felmondja  és  az  előre  megfizetett  vételárat visszafizeti Vásárló számára.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A  fogyasztót  a  45/2014.  (II.  26.)  Korm.  rendelet  20.  §  szerint  megilleti  az  indokolás  nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek,

ab)  több  termék  adásvételekor,  ha  az  egyes  termékek  szolgáltatása  eltérő  időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási   jogát   a   szerződés   megkötésének   napja   és   a   termék   átvételének   napja   közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az     elállási     jogot     határidőben     érvényesítettnek     kell     tekinteni,     ha     a     fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A  fogyasztót  terheli  annak  bizonyítása,  hogy  az  elállás  jogát  e  rendelkezéssel  összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az  Eladó  legkésőbb  az  elállásról  való  tudomásszerzésétől  számított  tizennégy  napon  belül visszatéríti  a  fogyasztó  által  ellenszolgáltatásként  megfizetett  teljes  összeget,  ideértve  a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy  ez  a  rendelkezés  nem  vonatkozik  a  legkevésbé  költséges  szokásos  fuvarozási  módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési  módot  is  alkalmazhat,  de  a  fogyasztót  ebből  adódóan  semmilyen  többletdíj  nem terhelheti.  A  Fogyasztó  által  hibásan  és/vagy  pontatlanul  megadott  bankszámlaszám  vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha  a  fogyasztó  kifejezetten  a  legkevésbé  költséges  szokásos  fuvarozási  módtól  eltérő fuvarozási    módot    választ,    az    Eladó    nem    köteles    visszatéríteni    az    ebből    eredő többletköltségeket.  Ilyen  esetben  a  feltüntetett  általános  szállítási  díjtételek  erejéig  áll  fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő  közül  a  korábbi  időpontot  kell  figyelembe  venni.  Utánvéttel  vagy  portósan  feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles  a  terméket  haladéktalanul,  de  legkésőbb  az  elállás  közlésétől  számított  tizennégy napon  belül  visszaküldeni,  illetve  az  Eladónak  vagy  az  Eladó  által  a  termék  átvételére meghatalmazott  személynek  átadni.  A  visszaküldés  határidőben  teljesítettnek  minősül,  ha  a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A  fogyasztó  viseli  a  termék  visszaküldésének  költségét.  A  terméket  az  Eladó  címére  kell

 

visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás  vállalkozással  való  közlése  időpontjáig  teljesített  szolgáltatással  arányos  díjat  a vállalkozás   számára   megfizetni.   A   fogyasztó   által   arányosan   fizetendő   összeget   a szerződésben   megállapított   ellenszolgáltatás   adóval   növelt   teljes   összege   alapján   kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A   fogyasztó   a   termék   jellegének,   tulajdonságainak   és   működésének   megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az  Eladó  kifejezetten  felhívja  az  Ön  figyelmét,  hogy  Ön  nem  gyakorolhatja  elállási  jogát  a

45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a)  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg,  és  a  fogyasztó  tudomásul  vette,  hogy  a  szolgáltatás  egészének  teljesítését  követően felmondási jogát elveszíti;

b)    olyan  termék  vagy  szolgáltatás  tekintetében,  amelynek  ára,  illetve  díja  a  pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c)   olyan  nem  előre  gyártott  termék  esetében,  amelyet  a  fogyasztó  utasítása  alapján  vagy kifejezett  kérésére  állítottak  elő,  vagy  olyan  termék  esetében,  amelyet  egyértelműen  a fogyasztó személyére szabtak;

d)  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e)  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f)   olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g)   olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés   megkötésekor   állapodtak   meg,   azonban   a   szerződés   teljesítésére   csak   a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h)olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére

 

keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i)  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j)  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k)  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l)     lakáscélú    szolgáltatás    kivételével    szállásnyújtásra    irányuló    szerződés,    fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,   étkeztetés   vagy   szabadidős   tevékenységekhez   kapcsolódó szolgáltatásra  irányuló  szerződés  esetében,  ha  a  szerződésben  meghatározott  teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m)   a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó  kifejezett,  előzetes  beleegyezésével  kezdte  meg  a  teljesítést,  és  a  fogyasztó  e beleegyezésével   egyidejűleg   nyilatkozott   annak   tudomásul   vételéről,   hogy   a   teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A  fogyasztói  tájékoztató  jelen  pontja  a  45/2014  (II.26.)  Korm.  rendelet  9.  §  (3)  bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön   az   Eladó   hibás   teljesítése   esetén   az   Eladóval   szemben   kellékszavatossági   igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet  kijavítást  vagy  kicserélést,  kivéve,  ha  az  ezek  közül  az  Ön  által  választott  igény teljesítése  lehetetlen  vagy  az  Eladó  számára  más  igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha  a  fogyasztó  és  a  vállalkozás  közötti  szerződés  tárgya  használt  dolog,  a  felek  rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó  nyújtotta.  A  teljesítéstől  számított  hat  hónap  eltelte  után  azonban  már  Ön  köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt   termékek   esetén   alapesetben   az   általános   szabályoktól   eltérően   alakulnak   a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká  válnak,  amelyek  következtében  azt,  hogy  egy  használt  termék  ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a  használtságból  eredő  hibákon  felüliek,  és  azoktól  függetlenül  keletkeztek.  Ha  a  használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági  igényként  Ön  kizárólag  a  hibás  termék  kijavítását  vagy  kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A  termék  akkor  hibás,  ha  az  nem  felel  meg  a  forgalomba  hozatalakor  hatályos  minőségi követelményeknek  vagy  pedig,  ha  nem  rendelkezik  a  gyártó  által  adott  leírásban  szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági  igényét  Ön  a  termék  gyártó  általi  forgalomba  hozatalától  számított  két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.  A  termék  hibáját  termékszavatossági  igény  érvényesítése  esetén  Önnek  kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A  gyártó  (forgalmazó)  kizárólag  akkor  mentesül  termékszavatossági  kötelezettsége  alól,  ha bizonyítani tudja, hogy:

— a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

— a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

— a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom  figyelmét,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági igényt    egyszerre,    egymással    párhuzamosan    nem    érvényesíthet.    Termékszavatossági igényének  eredményes  érvényesítése  esetén  azonban  a  kicserélt  termékre,  illetve  kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabályi előírás alapján a kötelezett a köznyelvben garanciaként ismert fogalommal megegyező jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok,  gépek)  és  alkatrészeik  esetében,  amelyek  vásárlási  értéke  a  10  000  Ft-ot meghaladja.

Szerződéses  alapú  a  jótállás,  ha  a  kötelezett  (akár  a  gyártó,  akár  a  kereskedő)  vállal  saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint jótállást a termékre. Ilyen esetben a jótállási (garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy is jár.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.  rendelet  határozza  meg  a  kötelező  jótállás  eseteit.  Az  ezen  esetkörbe  nem  tartozó Termékek  esetén  az  Eladó  jótállást  nem  vállal.  A  jótállási  igény  a  jótállási  határidőben

 

érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három  hónapon  belül  akkor  is  érvényesíthető  bíróság  előtt,  ha  a  jótállási  idő  már  eltelt.  E határidő  elmulasztása  jogvesztéssel  jár.  A  jótállási  igény  érvényesítésére  egyebekben  a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás  időtartama  egy  év.  E  határidő  elmulasztása  jogvesztéssel  jár.  A  jótállási  határidő  a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy  annak  megbízottja  végzi,  az  üzembe  helyezés  napjával  kezdődik.  Az  egy  éven  túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A  jótállás  a  szavatossági  jogok  (termék  és  kellékszavatosság)  mellett  érvényesül,  alapvető különbség  az  általános  szavatossági  jogok  és  a  jótállás  között,  hogy  a  jótállás  esetén  a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg- nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket  -  a  járművek  kivételével  -  az  üzemeltetés  helyén  kell  megjavítani.  Ha  a  kijavítás  az üzemeltetés   helyén   nem   végezhető   el,   a   le-   és   felszerelésről,   valamint   az   el-   és visszaszállításról  a  vállalkozás,  vagy  -  a  javítószolgálatnál  közvetlenül  érvényesített  kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai  biztosítanak.  Ezt  követően  (1  év  után)  azonban  az  önkéntes  jótállás  feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli cseregarancia

Webáruházon   keresztüli   értékesítés   esetén   is   érvényesül   a   három   munkanapon   belüli cseregarancia  intézménye.  Három  munkanapon  belüli  cseregaranciát  a  151/2003.  (IX.  22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a cseregarancia intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.